NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA SAKUPLJANJE ODVOJENOG OTPADA

Dana 24. rujna 2021. godine izvršena je primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirano iz EU fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 679.800,00 kuna, od čega je 85% financirano iz  sredstava EU iz Kohezijskog fonda, a 15% su vlastita sredstva.

 

 

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

Izjave o ne postojanju sukoba interesa 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

Dana, 12. svibnja 2021. u prostorijama Općine Gunja potpisan je ugovor o kupovini komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada.  Ugovor je potpisan između predstavnika tvrtke Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec, generalnog direktora Đure Horvata, i Gunjanske čistoće d.o.o., Gunja, direktora Dragana Šokčevića.